Kim jestem?

Zajmuję się zarządzaniem komunikowaniem się organizacji. Pomagam budować strategie public relations, dbać o wizerunek i kształtować relacje medialne, doradzam w sytuacjach kryzysowych, wskazuję możliwości skutecznego komunikowania się. Pracuję naukowo. Jestem adiunktem Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej...

Nauka i badania

Naturalną częścią mojego życia zawodowego są badania obszaru komunikowania się organizacji. Realizuję się w badaniach własnych, jak również współpracuję w zespołach projektowych.
W pracy projektowo-badawczej staram się łączyć świat nauki z praktyką rynkową.

Więcej...

Doradztwo i szkolenia

Od ponad dwóch dekad szkolę zarządy spółek, przedstawicieli firm, samorządów, instytucji publicznych i innych organizacji. Doradzam w sytuacjach trudnych, pomagam konstruować strategie minimalizujące ryzyko wystąpienia kryzysu. Realizuję audyty komunikacyjne.

Więcej...

Informacje dla Studentów

Teorie komunikowania masowego


Tematyka wykładu:
 • Komunikowanie się jako proces: podstawowe pojęcia.
 • Środki masowego komunikowania. Pojęcia i typologia [m.in. Mrozowski, Kłoskowska, Fiske].
 • Koncepcje mediów z funkcjonalnego punktu widzenia.
 • Publiczność
 • Formy komunikowania.
 • Relacja: nadawca – odbiorca.
 • Rodzaje komunikacji społecznej.
 • Komunikowanie interpersonalne i masowe.
 • Komunikowanie informacyjne i perswazyjne.
 • Komunikowanie werbalne i niewerbalne.
 • Aspekty oddziaływania mass mediów jako przedmiot badań interdyscyplinarnych.
 • Oddziaływanie mediów w sferze psychicznej.
 • Pedagogiczne aspekty oddziaływania mass mediów.
 • Zasady mediów informacyjnych.
 • Nowe media.
 • Konwergencja mediów.
 • Propaganda.
 • Manipulacja.
 • Funkcje mediów [H. D. Lasswell, Ch. R.Wright, P. F. Lazarsfeld i R.K. Merton].
 • Funkcje komunikowania masowego wg D. McQuaila.
 • Media masowe jako źródło interpretacji rzeczywistości: ramy interpretacyjne vs obiektywizm.
 • Proces oddziaływania komunikatu masowego.
 • Realizm mediów wg M. Mrozowskiego.
 • Teorie efektywności oddziaływania mediów [teorie psychologiczne, socjologiczne, kulturowe, teoria socjalizacyjnej funkcji mass mediów, teoria luki informacyjnej, szczeble i rodzaje skutków, Typologia skutków mediów McQuail].
 • Ewolucja poglądów dotyczących siły mediów [m.in. teoria „magicznego pocisku”, teoria ograniczonych wpływów mediów].
 • Teoria akumulacji minimalnych efektów mediów.
 • Teoria stereotypów.
 • Teoria modelowania.
 • Teorie redukcji agresywności / Sceny gwałtowne rozładowują napięcie.
 • Teorie stymulacji / Sceny gwałtowne pobudzają napięcie.
 • Teoria zależności medialnej.
 • Teoria oczekiwań społecznych.
 • Motywy i satysfakcja korzystania z mediów.
 • Koncepcja M. Castellsa.

 

Zasady zaliczenia wykładu

 • Test prawda/fałsz; 15 stwierdzeń. Odpowiedź poprawna: 1 pkt.;
 • Obecność obowiązkowa
 • Sposób oceniania:
  Skala ocen:
  90-100% 5,0
  80-89% 4,5
  70-79% 4,0
  60-69% 3,5
  50-59% 3,0
  0-49% 2,0

 

Zalecana literatura przedmiotu
Castells, M., Władza komunikacji. Wyd. PWN, Warszawa 2013.
Goban – Klas, T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Wyd. PWN, Warszawa 2015.
Jenkins, H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. WAiP, Warszawa 2007.
McQuail, D., Teoria komunikacji masowej. Wyd. PWN, Warszawa 2007.
Szpunar, M., Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikowania a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego. Wyd. IFiS, PAN, Warszawa 2012.
Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Filipiak M., Homo communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.

 

Materiały dla dociekliwych
Portale: proto.pl, wirtualnemedia.pl, press.pl