Publikacje

Monografie

2017
 1. [w opracowaniu] Kaczmarek-Śliwińska, M. (2017). Standardy etyki zawodowej public relations w Polsce kontekście nowych mediów

 2. [w opracowaniu] Kaczmarek-Śliwińska, M. (2017). Influencer w działaniach public relations uczelni – szansa czy zagrożenie?

 3. [w opracowaniu] Kaczmarek-Śliwińska, M. (2017). Problem wartości komunikowania się organizacji w przestrzeni mediów społecznościowych w kontekście ról nadawcy i odbiorcy oraz medium

 4. [w opracowaniu] Kaczmarek-Śliwińska, M. (2017). Polityczne memy internetowe jako elementkultury uczestnictwa

 5. [w opracowaniu] Kaczmarek-Śliwińska, M. (2017). Etyka zawodowa public relations - perspektywa potencjalnych adeptów zawodu

 6. [w opracowaniu] Kaczmarek-Śliwińska, M. (2017). Modelowa struktura kampanii informacyjnych w obszarze promocji zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy

 7. [w opracowaniu] Kaczmarek-Śliwińska, M. (2017). Kampanie społeczne online

 8. [w opracowaniu] Kaczmarek-Śliwińska, M. (2017). Komunikowanie się placówki w kontekście zarządzania sytuacją kryzysową

2016
 1. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2016). Etyka zawodowa dziennikarzy radiowych - zbędny balast czy warunek profesjonalizacji zawodu?, W: Nierenberg B., Kania J., Kreft J. (red.). Przyszłość dziennikarstwa radiowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 2016, s. 67-76 .
 2. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2016). Zarządzanie komunikacją kryzysową w przestrzeni mediów społecznościowych w kontekście zjawiska hejtingu. W: "Kultura - Media - Teologia" Nr 25/2016, ISSN 2081-8971, s. 46-58.

2015
 1. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2015). Public relations organizacji w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się. Difin, Warszawa: 2015.
 2. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2015). Educational leadership in a changing media space. Social Media Policy as an element of an educational institution's activity management. W: "Contemporary Educational Leadership" Vol.2 No. 1/2015, Uniwersytet Jagielloński.

 3. Kaczmarek-Śliwińska, M. red. (2015). Organizacje i idee – komunikowanie się w przestrzeni tradycyjnych i nowych mediów. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin: 2015.
 4. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2015). Muzeum firmowe jako forma komunikowania się marki z otoczeniem, W: Kaczmarek-Śliwińska, M. red. (2015). Organizacje i idee – komunikowanie się w przestrzeni tradycyjnych i nowych mediów. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin: 2015.
 5. Kaczmarek-Śliwińska, M., Szczudlińska-Kanoś, A. (2015). Dyrektor szkoły jako lider w zmieniającej się przestrzeni mediów, W: Mazurkiewicz, G. red. (2015). Przywództwo edukacyjne. Zaproszenie do dialogu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 2015.
 6. Szczudlińska-Kanoś, A., Kaczmarek-Śliwińska, M. (2015). Dyrektor szkoły jako lider w środowisku lokalnym, W: Mazurkiewicz, G. red. (2015). Przywództwo edukacyjne. Zaproszenie do dialogu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 2015.
 7. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2015). Kompetencje medialne pracowników w dobie social media W: "Kultura popularna" nr 3(41), Wydawnictwo SWPS Academica, s. 68-77.

 8. Kaczmarek-Śliwińska, M. Etyka public relations - zapisy kodeksowe a praktyka działań branży PR W: "Studia medioznawcze", nr 2 (61), Uniwersytet Warszawski, s. 29-40.

 9. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2015). Rola i możliwości public relations w tworzeniu wartości współczesnego forum dialogu społecznego w przestrzeni social media, W: Media w dialogu. Mury czy mosty, red. M. Drożdż, Biblos, Tarnów 2015.

 10. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2015). Dyskurs polityczny w mediach instytucjonalnych i społecznościowych podczas kampanii wyborczej, W: M. K. Zwierżdżyński, M. Lakomy, K. Oświecimski (red.), Technopolityka w świecie nowych mediów, Wydawnictwo Ignatianum i WAM, Kraków

2014
 1. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2014). Etyka zawodowa PR - potrzeba triangulacji respondentów, W: T. Gackowski (red.), Metodologie badań medioznawczych, Warszawa: Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

 2. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2014). Skuteczność i etyka public relations - rozważania o praktyce i aksjologii W: M. Drożdż (red.),. Wydawnictwo: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

2013
 1. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2013). Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych. Działania organizacji i jej pracowników. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej

 2. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2013). Przestrzeń nowych mediów a etyka komunikowania. Problemy metodologiczne w badaniach kwestii wrażliwych dotyczących zachowań online, W: T. Gackowski (red.), Nowe media. Wyzwania i ograniczenia, Warszawa: Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

 3. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2013). Wizerunek szkoły w nowych mediach W: R. Uździcki, V. Korim (red.), Szkoła w perspektywie jej realnych przeobrażeń. Zarządzanie – Kompetencje – Kreatywność, Toruń 2013.
 4. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2013). Funkcjonowanie polityków w nowych mediach – pomiędzy kreowaniem wizerunku a agresją elektroniczną W: Politeja nr 25, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2012
 1. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2012). Przestrzeń nowych mediów w kontekście swobody działań pracowników vs. wizerunek firmy W: A. Ogonowska (red.), Socjologia nr 6, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

 2. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2012). Możliwości nowych mediów w promowaniu postaw społecznych sprzyjających rozwojowi zrównoważonemu W: G. Piechota (red.), Public relations wobec wyzwań współczesności, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

 3. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2012). Firmowy luzak w SM, Marketing w praktyce nr 03 (169), s. 52-54.

 4. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2012). Możliwości edukacyjne instrumentów nowych mediów na przykładzie lip dub’a W: Studia Edukacyjne, nr 23, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 249-265.

 5. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2012). Mimikra i mimezja komunikacyjna jako formy nieetycznej komunikacji online W: A. Baczyński, M. Drożdż (red.), Wartość mediów - od wyzwań do szans, (313-328), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.

 6. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2012). Skuteczne zarządzanie komunikacją zapośredniczoną organizacji w kontekście etyki biznesu W: M. Biedroń, M. Wawrzak-Chodaczek (red.), Komunikacja - (Po)rozumienie - Obecność społeczna, (237-251), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

 7. Kaczmarek-Śliwińska, M., Pyżalski J. (2012). New dimensions of PR ethics In the era of New media W: A. Baczyński, M. Drożdż (red.), Convergence: Media in Future, (159-177), Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

 8. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2012). Zarządzanie sytuacją kryzysową w przestrzeni social media W: A. Adamus-Matuszyńska, R. Maćkowska (red.), Public relations. Doskonalenie procesu komunikowania, (72-90), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 9. Kaczmarek-Śliwińska, M., Piechota G. (2012). Priorytety promocji polskich miast na prawach powiatu w kontekście realizacji działań promocyjnych i wykorzystania governance w samorządzie W: „Marketing i Rynek”, nr 4, PWE.

 10. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2012). Media społeczne: szansa dla wychowania J. Pyżalski (red.), Cyberbullying. Zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie, (45-67), Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

2011
 1. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2011). Social media w działaniach Internet PR przedsiębiorstw polskiego rynku. W: J. Olędzki (red.), Public relations we współczesnym świecie: między służbą organizacji i społeczeństwu, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

 2. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2011). Komunikacja polityczna w cyberprzestrzeni jako nowy sposób uzyskiwania poparcia społecznego. W: A. Zorska (red.), Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, s. 229-246.

 3. Kaczmarek-Śliwińska, M. , Pyżalski, J. (2011). Konwergencja mediów jako mechanizm wiktymizacji dziennikarzy w obszarze agresji elektronicznej. W: W. Machura, J. Sobczak (red.), Media - czwarta władza? , t. III cz. 1, Opole: Wydawnictwo Naukowe SCRIPTIORIUM, s. 133-150.

 4. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2011). Social media w Polsce i za granicą. Różnice w korzystaniu dla budowania wizerunku i innych działań PR. W: G. Piechota (red.), Public relations. Konteksty międzykulturowe i międzynarodowe (69-98), Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

 5. Kaczmarek-Śliwińska, M. , Pyżalski, J. (2011). Media społeczne (social media) jako narzędzie realizacji agresji elektronicznej. W: K. Augustyniak, A. Piotrowski (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Cywilizacyjne problemy bezpieczeństwa, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, s. 61-68.

 6. Pyżalski, J., Kaczmarek-Śliwińska, M. (2011). Młodzi ludzie a nowe media – obszary szans i zagrożeń. W: K. Augustyniak, A. Piotrowski (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Cywilizacyjne problemy bezpieczeństwa, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, s. 111-126.

 7. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2011). Zarządzanie wizerunkiem polityka w obszarze "social media". W: A. Adamus-Matuszyńska, R. Maćkowska (red.), Public relations jako funkcja zarządzania w organizacjach (377-393), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 8. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2011). Odciąć czarny od PR Marketing w praktyce, 09.

 9. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2011). Media relations w erze social media. W: M. Gołda-Sobczak, W. Machura, J. Sobczak (red.), Media – czwarta władza?, tom 2, , Poznań – Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, s. 193 - 206.

 10. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2011). Czy public relations można się nauczyć? W: K. Stasiuk-Krajewska, D. Tworzydło, Z. Chmielewski (red.), Public relations. Doświadczenia, badania, wątpliwości, Rzeszów: Newsline Sp. z o.o., s. 283-298.

 11. Kaczmarek-Śliwińska, M. , Machura W.(2011). Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej WOLNOŚĆ A/I ODPOWIEDZIALNOŚĆ. PROBLEMY FUNKCJONOWANIA WSPÓŁCZESNYCH MEDIÓW Opole 5–6.11.2010 r. W: J. Jarowiecki (red.), Rocznik historii prasy polskiej, TOM XIV (2011), ZESZYT 1–2 (27–28), Polska Akademia Nauk, s. 275-283.

 12. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2011). Zarządzanie komunikacją organizacji w obszarze social media W: G. Rosa (red.), Współczesne wyzwania zarządzania, finansów i marketingu, Zeszyty Naukowe nr 659. Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 18, Uniwersytet Szczeciński, s. 63-74.

2010
 1. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2010). Internet Public Relations. Polskie realia działań public relations w Sieci, Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej

 2. Kaczmarek-Śliwińska, M., Machura, W. (red.) (2010). Sztuka skutecznej komunikacji w praktyce , Poznań-Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium.

 3. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2010). Internet PR sportu. W: P. Godlewski, J. Trębecki, W. Rydzak (red.), PR w sporcie (215 - 244), Poznań: SPORTWIN Sp. z o.o.

 4. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2010). Zarządzanie wizerunkiem uczelni poprzez edukację ustawiczną. W: E. Kobyłecka, I. Nowosad, M. Szymański (red.), Edukacja. Jakość czy równość? (326-342), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

 5. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2010). Pomiędzy zasadami etyki a praktyką public relations. Przypadek szczególny: internet. W: R. Maćkowska (red.) Public relations. Efektywne komunikowanie w teorii i praktyce (441-459), Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

 6. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2010). Jakość kształcenia public relations w polskich uczelniach publicznych i niepublicznych. W: K. Czerwiński, J. Mika, R. Uździcki (red.) Zarządzanie i komunikacja społeczna w edukacji. Kontekst, struktura, środowisko (123-140), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

 7. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2010). Praktyka public relations w internecie. O zasadach etycznych, normach branżowych i rozdźwięku pomiędzy nimi w działaniach PR. W: J. Olędzki (red.) Public relations w komunikowaniu społecznym i marketingu (161-174), Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

 8. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2010). Dziennikarstwo obywatelskie jako przejaw demokratyzacji mediów. W: K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, J. Marszałek-Kawa (red.), Demokratyczne przemiany polskich mediów w latach 1989-2009 (154-163), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

 9. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2010). Realia pracy rzecznika prasowego w dobie komunikacji internetowej. W: K. Gajdka, Z. Widera (red.), Rzecznictwo prasowe. Teoria Praktyka Konteksty, Unikat2.

 10. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2010). Etyka public relations. Standardy zawodu specjalisty ds. PR w świetle kodeksów branżowych. W: D. Tworzydło, Z. Chmielewski (red.), Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem (91-98), Kraków-Rzeszów-Zamość: Konsorcjum Akademickie.

 11. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2010). O zasadach etycznych i normach branżowych w działaniach Internet Public Relations. W: W. Machura (red.), Etyka w mediach. Wokół zagadnień normatywnych (54-64), vol.3, Poznań-Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium.

2009
 1. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2009). Internet a konsumpcjonizm. W: Edukacja Humanistyczna. Dział „Studia i rozprawy”, nr 2, Szczecin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechniej w Szczecinie.

 2. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2009). Internet PR w komunikacji kryzysowej. Marketing w praktyce, 01.

 3. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2009). Blogi w public relations - kwestie etyczne. W: R. Knosala (red.), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (448-454), tom I, Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

2008
 1. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2008). Public relations Kościoła - moda czy wymóg czasów. W: K. Łuszczek (red.), Kościół i media w perspektywie komunikacyjno-pastoralnej (187-199), Studia i rozprawy nr 19, Szczecin: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.

 2. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2008). Kształtowanie wizerunku Policji za pomocą instrumentów Internet Public Relations. W: H. Przybylski (red.), Public relations. Teoria i praktyka komunikowania (145-155), Katowice: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

 3. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2008). Blogi korporacyjne w działaniach public relations. W: D. Tworzydło, Z. Chmielewski (red.), Public relations w czasach mp3 i Internetu (117-125), Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

2007
 1. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2007). Kasza, która promuje Trzebiatów. W: K. Gajdka, Z. Widera (red.), Lokalne specjały kulinarne jako element strategii promocyjnych regionów (21-32), Katowice: Śląska Organizacja Turystyczna w Katowicach.

 2. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2007). Monitoring internetu elementem programu działań public relations. W: H. Przybylski (red.), Public relations. Teoria i praktyka komunikowania (83-94), Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

 3. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2007). Internet Public Relations w kształtowaniu polityki komunikacji samorządu. W: W. Urbanik (red.), Problemy kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. Czy demokracja potrzebuje public relations? (63-72), "Pedagogium", Szczecin: Wydawnictwo OR TWP w Szczecinie.

 4. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2007). Monitoring Internetu na potrzeby public relations. W: D. Tworzydło, T. Soliński (red.), Pracownicy i media w procesie komunikacji (81-88), Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Informatyki z siedzibą w Rzeszowie.

 5. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2007). Monitoring Internetu na potrzeby działań PR. Raport z badań – fragmenty. PIAR.PL PUBLIC RELATIONS, 1 (13), 93-98.

 6. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2007). Blogi internetowe jako instrument Internet PR. W: R. Knosala (red.), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (378-384), tom I, Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

2006
 1. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2006). Witryna internetowa uczelni jako świadomy instrument public relations. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 2, 31-38.

 2. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2006). Problematyka pomiaru efektywności działań Internet PR. W: H. Przybylski (red.), Public relations. Skuteczna komunikacja w teorii i praktyce (253-262), Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

 3. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2006). "Internet Public Relations" uczelni publicznych w Polsce. Marketing i Rynek, 5.

 4. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2006). Analiza działań wyższych uczelni w Polsce w zakresie Internet Public Relations. W: D. Tworzydło, T. Soliński (red.), Public relations w teorii i praktyce (399-409), Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.

 5. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2006). Wykorzystanie Internetu w działaniach kontrolnych programów public relations. W: R. Knosala (red.), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (567-574), tom I, Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

2005
 1. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2005). Efektywność Internet PR - próba ujęcia metodologicznego w świetle badań. PIAR.PL PUBLIC RELATIONS, 6, 96-102.

 2. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2005). Witryna internetowa uczelni jako instrument Internet Public Relations. W: T. Porębska-Miąc (red.), Prace naukowe. Systemy wspomagania organizacji (211-218), Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.

 3. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2005). RSS - optymalny sposób zarządzania informacją. W: E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski (red.), Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu (174-182), Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu.

 4. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2005). Rola instrumentów internetowych w realizacji działań Internet Public Relations uczelni. W: Marketing Przyszłości. Trendy, Strategie, Instrumenty. Media w kreowaniu wizerunku (643-648), cz. II, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

 5. Kaczmarek-Śliwińska, M. , Andziak J., Falkowski R. (2005). BIP – powszechny dostęp do informacji publicznej. E-mentor, 2(9).

 6. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2005). Internet jako narzędzie public relations i jego rola w procesie polskiej transformacji. W: W. Jarmołowicz (red.), Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce. Aspekty makro i mikroekonomiczne (400-409), Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

 7. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2005). Poziom rozwoju e-government w Polsce. W: R. Knosala (red.), Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

1998-2004
 1. Stan e-government w Polsce,  [w:] e-mentor [dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie; Marcin Dąbrowski (redaktor naczelny); ISSN 1731-6758], Nr 5(7)/2004
  wersja internetowa - http://www.e-mentor.edu.pl/artykul.php?numer=7&id=100 lub http://www.e-mentor.edu.pl/_pdf/ementor7.pdf (cały numer), ISSN 1731-7428

 2. Witryna www przedsiębiorstwa jako instrument Internet Public Relations przedsiębiorstw,  [w:] Tworzydło D., Soliński T. (red.), Public relations w zarządzaniu firmą, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2004

 3. Informatyczne narzędzia public relations,  Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1044, Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2004

 4. Internet PR in a Transition Economy – The Case of Poland,   współautor (R. Ławniczak), [w:] BledCom 2004. The 11th International Public Relations Research Symposium [Słowenia], 06/2004

 5. Ekonomiczne aspekty Internet PR polskich przedsiębiorstw,  [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, tom I, zbiór prac pod red. Ryszarda Knosali, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004

 6. Internet Public Relations w zarządzaniu sytuacją kryzysową przedsiębiorstwa,  [w:] Systemy wspomagania organizacji SWO'2003, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wrocław 2003

 7. Internet Public Relations polskich przedsiębiorstw,  [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2003

 8. PR okresu transformacji - próba systematyki,  [w:] Public relations - Materiały z II Kongresu PR, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2003

 9. Społeczeństwo informacyjne a e-demokracja,  [w:] Internet w społeczeństwie informacyjnym, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2003

 10. Internet public relations międzynarodowych koncernów,  Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, tom I, zbiór prac pod red. Ryszarda Knosali, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003

 11. Systemy e-CRM – filozofia i strategia,  Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2002

 12. e-Learning – wspomaganie kształcenia w przedsiębiorstwach,  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie, Rzeszów 2002; wersja internetowa - http://www.wsiz.rzeszow.pl/e-uni/referaty/EUR25.doc, 2002

 13. Electronic Customer Relationship Management - pomiędzy wymaganiami a rzeczywistością,  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Automatyka z.135, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002

 14. Sytuacje kryzysowe firm a działania public relations w Internecie,  Wydawnictwa Naukowo- Techniczne Warszawa 2002

 15. Podpis elektroniczny – krok ku rozwojowi społeczeństwa informatycznego,  współautor, Wydawnictwa Naukowo- Techniczne Warszawa 2002

 16. Sieć Internet jako medium i instrument profesjonalnej komunikacji i informacji,  Zbiór referatów dotowany z funduszu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Politechnika Śląska 2001

 17. Sieć Internet jako narzędzie wspomagające zabiegi Public Relations w firmie,  Zbiór referatów dotowany z funduszu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Politechnika Śląska 2001

 18. Wykorzystanie sieci Internet do kreowania polityki marketingowej w firmie,  Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000

 19. Reklama w Internecie,  Materiały Konferencyjne Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska, Koszalin 1999

 20. Funkcjonowanie marketingu internetowego w nowoczesnej firmie,  Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1999

 21. Internet a zarządzanie firmą,  współautor, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999

 22. Sugestia w reklamie,  Zeszyty Naukowe nr 4/98, Politechnika Koszalińska 1998

Moje książki

Moje miejsca w internecie

Follow me on Academia.edu


Zobacz mnie na GoldenLine

Monika Kaczmarek-Śliwińska | Utwórz swoją wizytówkę