Kim jestem?

Zajmuję się zarządzaniem komunikowaniem się organizacji. Pomagam budować strategie public relations, dbać o wizerunek i kształtować relacje medialne, doradzam w sytuacjach kryzysowych, wskazuję możliwości skutecznego komunikowania się. Pracuję naukowo. Jestem adiunktem Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej...

Nauka i badania

Naturalną częścią mojego życia zawodowego są badania obszaru komunikowania się organizacji. Realizuję się w badaniach własnych, jak również współpracuję w zespołach projektowych.
W pracy projektowo-badawczej staram się łączyć świat nauki z praktyką rynkową.

Więcej...

Doradztwo i szkolenia

Od ponad dwóch dekad szkolę zarządy spółek, przedstawicieli firm, samorządów, instytucji publicznych i innych organizacji. Doradzam w sytuacjach trudnych, pomagam konstruować strategie minimalizujące ryzyko wystąpienia kryzysu. Realizuję audyty komunikacyjne.

Więcej...

Informacje dla Studentów

Społeczna przestrzeń internetu


Tematyka ćwiczeń:
 • 1. Wprowadzenie do Internetu [3h]: geneza Internetu, jego historia oraz pierwotne sposoby użytkowania (ARPANET). „Kamienie milowe” w rozwoju Internetu: powstawanie największych firm (Microsoft, Apple), masowa dostępność Sieci i jej następstwa, pierwsze kanały internetowej komunikacji (np. IRC), wprowadzanie Internetu w Polsce, pojawienie się Internetu definiowanego jako Web 2.0, zakładającego większy udział użytkowników w tworzenie treści. Konwergencja mediów.
 • 2. Cyfryzacja życia codziennego i jej następstwa [3h]: nietrwałość i niestabilność relacji interpersonalnych oraz więzi społecznych. Pokolenie Google’a – czym różnią się „internetowi tubylcy” od „internetowych translatorów” i „pokolenia analogowego”. Komunikacja zapośredniczona komputerowo. Komunikacja niewerbalna przez Internet: emotikony jako próba naśladowania mimiki. Twórczy amator w sieci: Od kultury uczestnictwa do kultury kreatywności. Czy internet niszczy kulturę? YouTube, web show i vlog jako przykład twórczości w Sieci. Amator i profesjonalista w internecie, upadek roli eksperta i autorytetu. Masowy odbiorca vs odbiorca niszowy. Koncepcja Andrew Keena - kult amatora.
 • 3. Portale społecznościowe [3h]: Historia i rozwój mediów społecznościowych na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Kultura narcyzmu. Geneza najnowszych trendów w mediach społecznościowych. Etyka komunikowania się Internecie (mimikra i mimezja komunikacyjna online). Anonimowość w Internecie: typologia wirtualnej anonimowości. Do czego może doprowadzić anonimowość w Sieci. Podejście do anonimowości w internecie z punktu widzenia walki z internetową agresją.
 • 4. Agresja, dehumanizacja i rozproszenie odpowiedzialności w środowisku internetowym [3h]: geneza fali internetowej agresji i nieukierunkowanej nienawiści. Typologia internetowej agresji wg. Jacka Pyżalskiego. Kto jest najbardziej predystynowany do aktów agresji dokonywanych w Internecie oraz z czego te akty najczęściej wynikają. Dlaczego w Internecie dochodzi do rozproszenia odpowiedzialności wobec krzywdy i cierpienia innych osób.
 • 5. Zjawisko „trollingu” internetowego oraz cyberpróżniactwa [3h]: Komunikacja zapośredniczona komputerowo jako sytuacja ułatwiająca dehumanizację drugiej strony interakcji. Rozhamowanie zachowania w Internecie, nieidentyfikowalność internauty, niewidzialny tłum, efekt kabiny pilota.
 • 6. Cyfrowa demencja [3h]: czym jest zjawisko „cyfrowej demencji” oraz jak niekontrolowane korzystanie z Internetu może wpływać na nasze funkcjonowanie poznawcze i umysłowe. Wielozadaniowość (multitasking) jako coraz bardziej dominujący styl funkcjonowania internautów. Definicja zjawiska oraz próby wyjaśnienia jego fenomenu (koncepcja „iluzorycznej pracy” S. Turkle). Wielozadaniowość a samokontrola i aspekty rozwojowe. Stres jako skutek braku umiejętności samokontroli. Perspektywy badań nad wielozadaniowością i zjawiskiem rozproszonej uwagi. Koncepcja stresu informacyjnego.
 • 7. Autoprezentacja w Internecie [3h]: mechanizmy kreowania własnego wizerunku w środowisku internetowym – koncepcja „wirtualizmu”. Wpływ tworzonych wizerunków na pojmowanie siebie oraz wpływ korzystania z Internetu na samoocenę. Jaka specyfika autoprezentacji ma większe znaczenie w Internecie oraz w jakim kontekście (autoprezentacja na portalach rekrutacyjnych typu LinkedIn). Narcyzm, lęk i jakość życia jako predyktory dokonywania konkretnych typów autoprezentacji.
 • 8. Uzależnienie od Internetu [3h]: Charakterystyka zjawiska, pierwsze badania z lat dziewięćdziesiątych nad syndromem uzależnienia od Internetu, wątpliwości związane z jego definicją i powszechnością (uzależnienie vs. problematyczne używanie).
 • 9. Specyfika sytuacji kryzysowych w internecie [3h]: fazy , modele (W.T. Coombs, I.I. Mitroff, C.M. Pearson, T. Jaques, M. Kaczmarek-Śliwińska), relacje medialne, zarządzanie.
 • 10. Zajęcia podsumowujące [3h]: podsumowanie omawianych wątków.


  Wykaz literatury:

 • 1. Keen A., Jak internet niszczy kulturę, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • 2. Szpunar M., Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016.
 • 3. Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • 4. Kaczmarek-Śliwińska M., Internet Public Relations. Polskie realia działań public relations w Sieci, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2010.
 • 5. Kaczmarek-Śliwińska, M. , Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych. Działania organizacji i jej pracowników, Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2013.
 • 6. Pyżalski, J., Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Kraków: Impuls, 2012.
 • 7. van Dijk Jan, Społeczne aspekty nowych mediów, WN PWN, Warszawa 2010
 • 8. Ebner, J., Coraz ciemniej. Ekstremiści w sieci, Warszawa: Wydawnictwo Polityka, 2021.
 • 9. Z. Domaszewicz, Wyznawcy religii Web 2.0. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,3420010.html
 • 10. M. Filiciak, A. Tarkowski, Kultura 2.0. Koniec WWWędkowania http://www.dwutygodnik.com/artykul/3363-kultura-20-koniec-wwwedkowania.html
 • 11. T. O’Reilly, What is Web 2.0? http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html

 
Zasady zaliczenia ćwiczen

 • Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę. Zajęcia realizowane są w trybie zdalnym. W trakcie poszczególnych zajęć student zaprezentuje przygotowaną wcześniej prezentację (max 20 minut) oraz odpowie na pytania dotyczące zagadnień omawianych w trakcie zajęć. Prezentacja powinna być poświęcona analizie wybranego aspektu społecznej przestrzeni internetu. Harmonogram poszczególnych prezentacji, wybór tematyki oraz ustalenia i wymogi zostaną omówione podczas pierwszego spotkania.
 • W trakcie semestru student przedstawi także pracę pisemną poświęconą analizie wybranego aspektu społecznej przestrzeni internetu. Tematyka prac i wymogi zostaną omówione podczas pierwszego spotkania.
 • Podczas kursu można zdobyć maksymalnie 100 punktów:
  1/ prezentacja: maksymalnie 70 punktów,
  2/ praca pisemna: maksymalnie 30 punktów.
  Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie przez studenta 51 punktów.
 • Punkty uzyskane za komponenty modułu będą następnie przeliczone na ocenę końcową w skali od 2 do 5 wg reguły:
  91 – 100 oznacza 5 (bardzo dobry).
  81 – 90 oznacza 4+ (dobry plus)
  71 – 80 oznacza 4 (dobry)
  61 – 70 oznacza 3+ (dostateczny plus)
  51 – 60 – oznacza 3(dostateczny)
  poniżej 51 – niedostateczny (2), moduł musi być powtórzony.

 

 
Materiały dla dociekliwych
Prasa branżowa – PRESS
Portale: proto.pl, wirtualnemedia.pl, press.pl