Dla studentów

Teorie komunikowania masowego

  Tematyka wykładu Teorie komunikowania masowego:
 • Definiowanie podstawowych pojęć z obszaru komunikowania masowego.
 • Koncepcja mass self communication Castellsa oraz pojęciem masspersonal communication.
 • Przegląd modeli komunikowania.
 • Pojęcie medium masowego.
 • Komercjalizacja i tabloidyzacja mediów.
 • Media a sfera publiczna.
 • Siła komunikacji masowej.
 • Zmiana roli nadawcy i odbiorcy.
 • Media tradycyjne (prasa, radio, telewizja) vs media społecznościowe.
 • Rola i znaczenie mediów instytucjonalnych.
 • Globalność komunikowania masowego.
 • Manipulacja w mediach czy manipulacja mediów?
 • Rola mediów masowych w procesach kształtowania się opinii publicznej.

  Zasady zaliczenia wykładu:
 • Egzamin końcowy – test prawda/fałsz; 10 stwierdzeń.
  Odpowiedź poprawna: +2 pkt.; odp. błędna: -2 pkt; brak odp: 0 pkt.
 • Skala ocen:
  90-100% 5,0
  80-89% 4,5
  70-79% 4,0
  60-69% 3,5
  50-59% 3,0
  0-49% 2,0

  Zalecana literatura przedmiotu:
 • Castells, M., Władza komunikacji. Wyd. PWN, Warszawa 2013.
 • Goban – Klas, T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Wyd. PWN, Warszawa 2015.
 • Jenkins, H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. WAiP, Warszawa 2007.
 • McQuail, D., Teoria komunikacji masowej. Wyd. PWN, Warszawa 2007.
 • Szpunar, M., Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikowania a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego. Wyd. IFiS, PAN, Warszawa 2012.
 • Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Filipiak M., Homo communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.


Moje książki

Moje miejsca w internecie

Follow me on Academia.edu


Zobacz mnie na GoldenLine

Monika Kaczmarek-Śliwińska | Utwórz swoją wizytówkę