Rozprawa doktorska


INTERNET JAKO NARZĘDZIE PUBLIC RELATIONS PRZEDSIĘBIORSTW W OKRESIE TRANSFORMACJI W POLSCE jest konsekwencją prac autorki nad rolą Internetu jako nowego narzędzia public relations w rozwoju przedsiębiorstw okresu transformacji oraz oceną obecnego stanu Internet PR w Polsce.
Praca jest efektem poszukiwań autorki odpowiedzi na szereg wątpliwości, a mianowicie:
- czy i w jaki sposób przedsiębiorstwa polskiej transformacji wykorzystują Internet w działaniach public relations,
- jakie instrumenty PR w Sieci są najczęściej stosowane,
- czy przedsiębiorstwa postrzegają Internet PR w kontekście narzędzia przyszłości prowadzonych działań PR, - jakie są aspekty ekonomiczne działań Internet PR.
Punktem wyjścia rozważań nad polskim Internet PR jest rok 1989, który rozpoczął nowy etap w historii Polski. Na potrzeby niniejszej pracy punkt końcowy wyznaczony został na grudzień 2002 roku, ale należy mieć świadomość, że jest to data umowna.

Autorka dokonała próby zdefiniowana działań PR w Internecie, określając je jako Internet PR, których definicja ostatecznie przybrała następującą formę:
Internet Public Relations (Internet PR) jest funkcją zarządzania umożliwiającą komunikację pomiędzy przedsiębiorstwem a jego otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym, o charakterze ciągłym i planowym, poprzez instrumenty sieci Internet.

Za główny cel rozprawy autorka wyznaczyła:
- Poznanie obecnego stopnia i prawidłowości wykorzystania sieci Internet w działaniach public relations w przedsiębiorstwach działających na terenie Polski w okresie 1989-2002.

Cele szczegółowe niniejszej dysertacji autorka określiła jako:
- Analiza usług internetowych wykorzystywanych w działaniach public relations.
Zakres badawczy problemu objął komunikację przedsiębiorstw z różnymi grupami odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych, na przykład z pracownikami, klientami, mediami czy inwestorami.

- Określenie kosztów Internet Public Relations.
Traktując tematykę Internet PR w kontekście narzędzi konkurencji podmiotów rynkowych postanowiono zbadać jakie jest ekonomiczne uzasadnienie stosowania narzędzi Internet PR, czyli jakie są koszty i efekty realizowanych działań. Celem było określenie ewentualnych zmian budżetów PR przedsiębiorstw związanych z nakładami finansowymi na nowy kanał komunikacji oraz ze zmianami personalnymi w przedsiębiorstwach.

- Zbadanie związku pomiędzy profilem działalności przedsiębiorstwa a aktywnością działań PR w Sieci.
Analiza, która została podjęta w badaniach, dotyczyła przedsiębiorstw różnych branż, dlatego celowym okazała się próba określenia związku pomiędzy profilem przedsiębiorstwa a jego aktywnością w stosowaniu instrumentów Internet PR.

- Zbadanie związku pomiędzy formą własności przedsiębiorstwa a jego aktywnością działań Internet PR.
W związku z faktem, iż przedsiębiorstwa polskiej transformacji reprezentują różne formy własności celowym jest zbadanie związku pomiędzy formą własności przedsiębiorstwa a jego działaniami Internet Public Relations.

- Określenie stopnia wykorzystania Internet Public Relations w zarządzaniu sytuacją kryzysową przedsiębiorstwa.
Ostatni z celów szczegółowych istotny z punktu widzenia przedsiębiorstwa i jego otoczenia rynkowego określony został jako problem zarządzania komunikacją podczas kryzysu. Każde przedsiębiorstwo narażone jest na kryzysy, dlatego autorka pracy podjęła próbę oceny stopnia wykorzystania nowego medium, jakim jest Internet, w procesie zarządzania sytuacją kryzysową firmy w różnych jej fazach, czyli począwszy od działań prewencyjnych, przez ewentualny kryzys, po działania „po kryzysie”.

W pracy przyjęto następującą hipotezę badawczą: INTERNET PUBLIC RELATIONS STAJE SIĘ, TAKŻE W POLSCE, DOMINUJĄCYM NARZĘDZIEM DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS W KREOWANIU WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA.
Hipoteza badawcza zweryfikowana została poprzez analizę instrumentów sieci Internet realizujących zadania public relations oraz przez analizę wyników badań ankietowych.

Moje książki

Moje miejsca w internecie

Follow me on Academia.edu


Zobacz mnie na GoldenLine

Monika Kaczmarek-Śliwińska | Utwórz swoją wizytówkę